Bộ Kế hoạch Đầu tư mở 4 hội nghị cấp vùng về phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công

0
28

Đây là hội nghị đầu tiên trong kế hoạch mở 4 hội nghị cấp vùng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo kế hoạch, Bộ sẽ tổ chức 4 hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2020 tại 4 vùng trên cả nước (Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng miền Trung và Tây nguyên, Vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long).

Mục tiêu của các hội nghị này là tổ chức xây dựng kế hoạch 2020 đảm bảo tập trung, hiệu quả, tiết kiệm và nâng cao sự phối hợp giữa các địa phương; trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, phương thức mới trong công tác điều hành, xây dựng và triển khai kế hoạch.

Hội nghị hôm nay tại Tuyên Quang có sự tham gia của các đại điện cơ quan trung ương như Ủy ban Tài chính ngân sách, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và lãnh đạo các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Ban quản lý khu kinh tế – khu công nghiệp, Cục Thống kê… Các đại biểu sẽ trao đổi thẳng thắn về tất cả các lĩnh vực xây dựng kế hoạch, đầu tư, đầu tư công, thúc đẩy giải ngân, liên kết vùng, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp,…

Tại hội nghị này, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đại diện cơ quan trung ương sẽ trực tiếp trả lời các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các địa phương, cùng đồng hành với các địa phương giải quyết, tháo gỡ các nút thắt trong phát triển kinh tế – xã hội.

Dự kiến sau hội nghị, các địa phương sẽ hoàn thiện phương án xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cùng thúc đẩy giải ngân kế hoạch 2019, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chí, bám sát với thực tiễn của nền kinh tế, khả năng cân đối vốn của cả nước.

Từ đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xây dựng phương án kế hoạch 2020, dự báo các vấn đề đột xuất, phát sinh trong triển khai kế hoạch 2020, khó khăn, vướng mắc của các tỉnh, thành phố, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ các giải pháp tháo gỡ cho địa phương nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội cả nước và đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đã đề ra (6,8%).

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung, hội nghị Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc sẽ gồm 5 nội dung.

Một là, đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện cả năm (tập trung những vấn đề khó khăn, vướng mắc và những vấn đề tồn tại, hạn chế trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có định hướng giải đáp, tháo gỡ).

Hai là, dự kiến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công năm 2020, trong đó nhấn mạnh các định hướng trọng tâm, các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch 2020 và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

Ba là, nêu bật các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội liên quan đến từng lĩnh vực của ngành như: quy hoạch, đầu tư, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, vốn ODA, phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hợp tác xã…Đại diện lãnh đạo các đơn vị sẽ giải đáp ngay tại hội nghị.

Bốn là, kiến nghị các giải pháp để thúc đẩy kinh tế và triển khai kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2019.

Năm là, chia sẻ những cách làm mới, những việc làm hay, hiệu quả đã triển khai thành công tại địa phương trong thời gian qua.