Chính phủ có vai trò quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư. Chính phủ là “người...

Bài viết nổi bật