Nếu như chính phủ có vai trò quản lý nhà nước thì các địa phương lại trực tiếp tham gia; quyết định hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư. Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư;...

Bài viết nổi bật