Công nghệ phục vụ cuộc sống là phương châm phát triển của nền khoa học – công nghệ hiện đại. Công nghệ được ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Ở Việt Nam, cụm từ Smart...

Bài viết nổi bật